Hướng Dẫn Tính Năng Ép Vũ Khí - Và Thú Cỡi
NPC chức năng Nhiệm vụ Công thức

Thợ rèn thần bí

201/200 Ba Lăng Huyện

Chế Tạo Phi vân(Vĩnh Viễn)

Mỗi lần ép cần có:

 • 1x Tử Thủy Tinh
 • 1x Lam Thủy Tinh
 • 1x Lục Thủy Tinh
 • 3x Phúc duyên đại
 • 50 x Ngọc Lục Bảo
 • 50x Tiền Đồng
 • LBài Vinh Dự Bạch Ngân ( liên đấu)
 • 1x Ngựa chiếu dạ sư tử (cấp 5) ( mua ở thẩm câu)
 • Tỉ Lệ 10% và tăng dần cho lần tiếp theo 2%

P/s: thất bại sẽ mất hết nguyên liệu, nguyên liệu cần được đầy đủ trong hành trang. 

Chế Tạo Bôn tiêu (Vĩnh Viễn) 

Mỗi lần ép cần có:

 • 1x Tử Thủy Tinh
 • 1x Lam Thủy Tinh
 • 1x Lục Thủy Tinh
 • 3x Phúc duyên đại
 • 300 x Ngọc Lục Bảo
 • 300x Tiền Đồng
 • LBài Vinh Dự Bạch Ngân (liên đấu )
 • 1 Ngựa Phi vân (cấp 5)
 • Tỉ lệ 10% và tăng dần cho lần tiếp theo
   5%

P/s: thất bại sẽ mất hết nguyên liệu, nguyên liệu cần được đầy đủ trong hành trang. 

 
Chế Tạo Vũ Khí Phát Sáng (Vĩnh Viễn)

Mỗi lần ép cần có:

7 mãnh đá phát sáng từ 1->7

500x Tiền Đồng

P/s: thất bại sẽ mất hết nguyên liệu, nguyên liệu cần được đầy đủ trong hành trang. 

100% thành công

Đá phát sáng nguồn gốc từ đấu trường 100

và có thể mua tại shop kì trân các sau update