Bản Đồ Luyện Cấp Cho Tân Thủ

------------------------------------
Map Luyện Công Cấp 20

Bản đồ Thành thị/Thôn lưu rương

Kiếm Các Tây Nam ---> Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Tần Lăng tầng 1 ---> Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
La Tiêu Sơn ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
---------------------------------------
Map Luyện Công Cấp 30 ( thần hành phù có nhé )

Bản đồ Thành thị/Thôn lưu rương

Vũ Di Sơn ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
Thổ Phỉ Động ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
Thục Cương Sơn ---> Dương Châu, Đạo Hương Thôn
Bạch Vân Động --->Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Kim Quang Động ---> Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Tỏa Vân Động --->Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
---------------------------------------
Map Luyện Công Cấp 40 ( thần hành phù có nhé )

Bản đồ Thành thị/Thôn lưu rương

Thanh Thành Sơn ---> Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Điểm Thương Sơn ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
Thần Tiên Động ---> Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn 
Kinh Hoàng Động ---> Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
---------------------------------------
Map Luyện Công Cấp 50 ( thần hành phù có nhé )

Bản đồ Thành thị/Thôn lưu rương

Nghiệt Long Động ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
Thiên Tâm Tháp ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
Thiết Tháp Mê Cung ---> Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn
Thiên Tâm Động ---> Dương Châu, Đạo Hương Thôn
Hưởng Thủy Động---> Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn 
---------------------------------------
Map Luyện Công Cấp 60 ( thần hành phù có nhé )

Bản đồ Thành thị/Thôn lưu rương

Tương Dương Nha Môn Mật Đạo ---> Ba Lăng Huyện, Tương Dương
Hoành Sơn Phái ---> Nam Nhạc Trấn
Thiên Tâm Tháp tầng 3 ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
108 La Hán Trận ---> Dương Châu, Đạo Hương Thôn
Thanh Loa Động ---> Nam Nhạc Trấn
Linh Cốc Động ---> Dương Châu, Đạo Hương Thôn 
---------------------------------------
Map Luyện Công Cấp 70 ( thần hành phù có nhé )

Bản đồ Thành thị/Thôn lưu rương

Lâm Du Quan ---> Dương Châu, Đạo Hương Thôn
Lão Hổ Động --->Dương Châu, Đạo Hương Thôn
Tần Lăng tầng 2 --->Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Đại Tù Động ---> Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Long Nhãn Động ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
---------------------------------------
Map Luyện Công Cấp 80 ( thần hành phù có nhé )

Bản đồ Thành thị/Thôn lưu rương

Sa Mạc Địa Biểu ---> Lâm An
Thanh Khê Động ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
Chân núi Trường Bạch ---> Ba Lăng Huyện
Lưỡng Thủy Động --->Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
Băng Hà Động ---> Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Vô Danh Động ---> Đại Lý, Thạch Cổ Trấn
Phù Dung Động ---> Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn 
---------------------------------------
Map Luyện Công Cấp 90 ( thần hành phù có nhé )

Bản đồ Thành thị/Thôn lưu rương

Trường Bạch Sơn Bắc ---> Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn
Trường Bạch Sơn Nam ---> Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Khỏa Lang Động ---> Phượng Tường, Vĩnh Lạc Trấn
Sa Mạc Mê Cung 1 ---> Lâm An
Sa Mạc Mê Cung 2 ---> Lâm An
Sa Mạc Mê Cung 3 ---> Lâm An
Phong Lăng Độ ---> Ba Lăng Huyện
Mạc Cao Quật ---> Thành Đô, Giang Tân, Long Tuyền Thôn
Dược Vương Động tầng 4 ---> Biện Kinh, Chu Tiên Trấn, Long Môn Trấn
Tiến Cúc Động Mật Cung ---> Dương Châu, Đạo Hương Thôn
Cán Viên Động Mê Cung ---> Dương Châu, Đạo Hương Thôn
Tuyết Báo Động Tầng 8 --->Dương Châu, Đạo Hương Thôn