Mật Cốc Vân Nam - Tu luyện hoàn thành

Thời gian: 28/08/2019

Địa điểm: Bản đồ Vân Nam Trùng Cốc

Vật phẩm: - Mật cốc lệnh bài (Mua tại npc Bảo vật - Tương giá ( 500 KNB = 7 ngày/ Nhân vật)

Cách thức tham gia: Mang theo lệnh bài mật cốc Đến Gặp npc xa phu các thành thị ( Có thể lưu rương Tại Tương dương)

Một PT có thể cùng lên Mật cốc tại 1 địa điểm nếu PT nhau.

Công cụ hỗ trợ: Auto Vulanpro 5.4 ( được đặt Viết riêng cho TrungNguyenTruyenKy.Com)